ПРАВИЛА ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Випуск подарункових сертифікатів здійснює Відділ інформаційно-презентаційний Національного академічного театру ім.М.С.Щепкіна.
Територія застосування подарункових сертифікатів – Національний Академічний театр ім.М.С.Щепкіна, 40000 м.Суми, пл.Театральна,1.
Використання подарункових сертифікатів здійснюється ВИКЛЮЧНО на вистави Національного академічного театру ім.М.С.Щепкіна.

ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ
1.1. Терміни та скорочення у цих Правилах вживаються в такому значенні:
1.1.1. «Подарунковий сертифікат», далі Сертифікат – не іменний подарунковий сертифікат на пред’явника визначеного номіналу та з визначеним строком дії, на паперовому носії, який надає право пред’явнику на разове отримання в касі Національного академічного театру ім.М.С.Щепкіна протягом встановленого строку дії, зазначеному на Сертифікаті театральних квитків на суму, що відповідає його номіналу.
1.1.2. «Номінал подарункового сертифікату» – номінальна вартість Сертифікату, зазначена в національній валюті України, якою обмежується максимальна сума вартості квитків, на яку можливо обміняти Сертифікат.
1.1.3. «Театральна постановка» – твір театрального мистецтва, створенийна основідраматургічного, музично-драматургічного або літературного твору, що має єдинийзадумта конкретну назву
1.1.4. «Вистава» – публічне виконання театральної постановки
1.1.5. «Вистави Національного академічного театру ім.М.С.Щепкіна» – театральні постановки у виконанні акторів Національного академічного театру ім.М.С.Щепкіна, що входять до репертуарного плану означеного театру і виручка від проведення яких є його власністю.
1.1.6. «Покупець» – особа, що придбала Сертифікат. Покупець має право передати Сертифікат будь-якій третій особі. В такому разі, до такої особи переходять всі права та обов‘язки, що випливають з цих Правил.
1.1.7. «Продавець» – Національний академічний театр ім.М.С.Щепкіна.
1.1.8. «Третя особа» – особа, яка володіє Сертифікатом.
1.1.9. «Строк дії Сертифікату» – строк, протягом якого особа має право на обмін Сертифікату на квитки в касі Продавця в межах Номіналу Сертифікату.

2. ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ
2.1. Сертифікат вводиться в обіг Продавцем з моменту укладення між Продавцем та Покупцем договору купівлі-продажу, отримання Продавцем грошових коштів за придбаний Покупцем Сертифікат .
2.2. Сертифікати можуть реалізовуватись безпосередньо Продавцем , виключно через касу Продавця.

3. ОБІГ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ
3.1. Покупець має право на свій розсуд передавати Сертифікати третім особам (дієздатним та правоздатним третім особам).
3.2. Продавець не перевіряє правомірність отримання Сертифікату третіми особами. Сама наявність у особи Сертифікату, що пред‘являється при обміні на квитки в касі Продавця є підставою для обміну, за умови відсутності підстав вважати, що Сертифікат підроблений
чи у випадку відсутності можливості ідентифікувати Сертифікат, або за умови відсутності номеру Сертифікату в Інформаційній базі Продавця.
3.3. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за продаж Товару третім особам на підставі Сертифікатів, що були придбані Покупцем, за умови дотримання Продавцем цих Правил обігу Сертифікатів.
3.4. Початок терміну дії Сертифікату визначений умовами договору купівлі – продажу Сертифікату, укладений між Продавцем та Покупцем.
3.5. Кінцевий термін дії Сертифікату вказаний в Сертифікаті. Сертифікат не прийматиметься починаючи з 00:00 годин з дати, наступної за датою припинення дії Сертифікату, вказаної в Сертифікаті.
3.6. При передачі Сертифікату третій особі Покупець зобов‘язаний попередити таку третю особу про термін дії Сертифікату та ознайомити з зазначеними Правилами.
3.7. У випадку якщо Покупець або Третя особа, яка володіє Сертифікатом до закінчення терміну дії Сертифікату, не надала Сертифікат для обміну на квитки, зобов‘язання Продавця по таким Сертифікатом вважаються виконаними в повному обсязі. В такому разі дія Сертифікату не поновлюється, а грошові кошти сплачені при придбанні такого Сертифікату – не повертаються. При придбанні квитків за Сертифікатом проводиться обмін на суму Сертифікату з можливістю доплати. Грошові кошти не повертаються.
3.8. Повернення квитків, придбаних в обмін на Сертифікат, не допускається.
3.9. Ризик випадкової загибелі та/або пошкодження Сертифікатів, враховуючі т.ч. втрату, несе Покупець (відповідна третя особа, яка володіє таким Сертифікатом) з моменту придбання.
3.10. Скористатися Сертифікатом в межах номіналу Сертифікату можливо лише в касі Продавця.

4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТІВ
4.1. Покупець (треті особи, що володіють Сертифікатом) має право обміняти Сертифікат на квитки театральні, що реалізується в касі Продавця в межах номінальної вартості Сертифікату.
4.2.У випадку обміну на квитки за ціною, що є вищою за номінал Сертифіката, Покупцем здійснюється оплата суми, що становить різницю між ціною квитків та номіналом Сертифікату.
4.3. У випадку обміну на квитки за ціною, що є нижчою за номінал Сертифіката, Покупцю не повертаються кошти, що становить різницю між ціною квитків та номіналом Сертифікату.
4.4. У випадку дострокового розірвання Покупцем (третьою особою), яка володіє Сертифікатом договору купівлі-продажу на Сертифікат, вартість Сертифікатів не повертається.
4.3. Зобов’язання Продавця по обміну Покупцю (третій особі, яка володіє Сертифікатом, обмежуються терміном дії Сертифікату, репертуарним планом, наявним у відповідному періоді дії Сертифікату, графіком роботи Національного академічного театру ім. М.С.Щепкіна, номіналом Сертифікату, а також іншими умовами, зазначеними у цих Правилах.
4.4. Сертифікат при обміні на квитки не повертається Покупцю, а залишається в касі Продавця.
4.4. Придбати квитки в обмін на Сертифікат не можливо у наступних випадках:
4.4.1. на гастрольні заходи, що відбуваються в Національному академічному театру ім. М.С.Щепкіна на підставі господарських договорів;
4.4.2. на заходи, коли всі квитки продано і немає вільних місць.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. РОЗВ‘ЯЗАННЯ СПОРІВ
5.1. Всі спори, що виникають з питань обігу Сертифікатів вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
5.2. Продавець звільняється від обов’язку з обміну Сертифікатів на квитки за втраченим (пошкодженим) Сертифікатом, або повернення сплачених Покупцем грошових коштів при придбанні Сертифікату, та, відповідно, від відповідальності за відмову в обміну на квитки за такими Сертифікатами. Втрачений (пошкоджений) Сертифікат поновленню не підлягає. 5.3. Продавець звільняється від відповідальності за наслідки втрати або передачі Покупцем Сертифікату третій особі.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Продавець залишає за собою право вносити зміни та доповнення до даних Правил обігу Сертифікатів. Будь-які зміни та доповнення до цих Правил не підлягають попередньому погодженню з Покупцем чи відповідною третьою особою. Продавець інформує про внесення змін та доповнень до даних Правил шляхом їх оприлюднення на сайті https://musicdrama.com.ua/ або на інформаційних стендах Національного академічного театру ім.М.С.Щепкіна та за тел. +380 66 849 1287
6.2. У випадку, якщо Покупець (третя особа, яка володіє Сертифікатом) не здійснив обмін на квитки з будь яких причин (крім випадків, коли це сталося з вини Продавця), такий Покупець (третя особа, яка володіє Сертифікатом) не має можливості отримати в обмін новий Сертифікат чи отримати від Продавця будь-яку компенсацію.
6.3. Ці Правила є договором приєднання відповідно до вимог ст. 634 ЦК України. Укладення такого договору можливо виключно шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору. Покупець (третя особа, яка володіє Сертифікатом) погоджуються з цими Правилами обігу Сертифікатів та зобов’язуються їх виконувати.

наверх